Monday, February 23, 2009

For Everything There is a Time

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים
עת ללדת - יציאת מצרים, שנמשלה ללידה, הן בעולם התחתון והן בעולם העליון
עת למות - הוא עונש לחטא המרגלים, במדבר הזה יתמו, ושם ימתו - במדמר יד:לה
עת לטעת - הוא הכניסה לארץ כדכתיב בויקרא יט:כג - וכי תבאו אל הארץ ונטעתם
ועת לעקור נטוע - המלאכה בכניסה לארץ כדכתיב בדברים יב:ג - ונתצתם את-מזבחתם, ושברתם את מצבתם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את-שמם, מן המקום ההוא
עת להרוג - בפילגש בגבעה
ועת לרפוא - אחרי פילגש בגבעה, נזכר בסוף ספר שופטים
עת לפרוץ - הוא אצל דוד באומרו כל מכה יבוסי
ועת לבנות - הוא עיר דוד
עת לבכות - מעשה אמנון ותמר
ועת לשחוק - בנצחון דוד על אויביו, כדכתיב בשירו בשמואל ב כב:מג - ואשחקם, כעפר ארץ
עת ספוד - על אבשלום
עת רקוד - בבניין הבית, כדכתיב וביום שמחת לבו
עת להשליך אבנים - בזמן גלות
ועת כנוס אבנים - בזמן פקידת כורש, והרי לא כתיב כנוס כל האבנים אלא כנוס אבנים
עת לחבוק - ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם
ועת לרחק מחבק - בעניין הנשים הנכריות בימי עזרא
עת לבקש - בקשת אנשי הכנסת הגדולה לסלק יצר הרע לעבודה זרה
ועת לאבד - הסתלקות הנבואה
עת לשמור - פך השמן בימי החשמונאים
ועת להשליך - עם ישראל הולך לגלות
עת לקרוע - על החורבן הבית וחורבן ביתר
ועת לתפור - עם המשנה וגמרא
עת לחשות - בין חתימת הש"ס לתקופת הגאונים
ועת לדבר - פיתוח תורה שבעל פה בימי הגאונים, הראשונים, ואחרונים
עת לאהב - החזרה לארץ, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו
ועת לשנא - הרדיפות באירופה
עת מלחמה - הוא עכשיו, זמן מלחמת גוג ומגוג
ועת שלום - הוא בארבעים השנים המוזכרות במדרש נעלם פרשת תולדות שהם אחרי קיבוץ גלויות

No comments:

Post a Comment