Sunday, June 28, 2009

More on Nesirah

פירוש הגר"א לספרא דצניעותא פרק חמישי
וביום ו' תוצא הארץ כו' עולם הבריאה. ואח"כ שנשלם הכסא נעשה האדם תיקוני נוקבא ונסירתה. ואח"כ זו"נ דבריאה וזיווג זו"נ כמש"ל
ודע שכל אלו הימים הן רמז לששת אלפים שנה שהן ו' ימים כמש"ל פ"א שתא אלפין שנין תליין בשתא קדמאי. וכל הפרטים שהן בו' ימים אלו הן מתנהגין בו' אלפים כל א' ביומו ובשעתו. ומכאן תדע קץ הגאולה שהוא בעתה ח"ו כשלא יהיו זכאין שהוא קץ האחרון ומשביע אני את הקורא בה' אלקי ישראל שלא יגלה זה
בבלי סנהדרין לח עמוד ב
שביעית נזדווגה לו חוה

Wednesday, June 24, 2009

Source Texts for Nesirah

ספרא דצניעותא סוף פרק ראשון
ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע השמים שליט דכר בנוקבא (בנ"י שליט דכר בנוק' שלימו דכר ונוק' דכתיב) דכתיב (משלי י') וצדיק יסוד עולם. נהיר יו"ד בתרין ונהרי ומעבר לנוקבא. אתייחד יו"ד בלחודוי ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא. אתחשכת נוקבא ואתנהירת אמא ומתפתחא בתרעוי. אתא מפתחא דכליל בשית ומכסייא פט פתחהא. ואחיד לתתא להאי ולהאי ווי למאן דגלי פתחהא:
פירוש הגר"א שם
אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי - הוא כנ"ל על ידי הסתלקותו של יו"ד למעלה אתחשכת נוקבא שבניינה הוא על ידי היו"ד ובהסתלקותו לעילא מביא חו"ג יותר מאירים כידוע שזה סיבת עלייתו למעלה ואתנהירת אימא עי"ז בזיווגא לתת מוחין ולכך עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א"ס כידוע וכשמביא מוחין מזדווג באימא ואתנהירת אימא והוא עיבור שני עיבור המוחין כידוע כמ"ש בתר דינקת הדר אתעברת מנייהו וזהו ויבדל בין האור ובין החשך ר"ל בין ז"א שבו אימא דאתנהירת ובין נוקבא דאתחשכת ואז ננסרו כי זה אור וזה חשך. ואח"כ יולדת המוחין וז"ש ומתפתחת בתרעוי שהן נ' תרעין דבינה שהן עשר דיו"ד של חכמה שכולל ה"ח וה"ג שלכן נהיר בו"ד שהן חו"ג כנ"ל ונכללין בה בה' שלה ה"פ י' הוא חמשים:
פירוש מאמר הגר"א בפתחי שערים נתיב פרצוף נוקבא דז"א פתח כ"א
ועכשיו נבאר סוד הנסירה ע״פ דברי רבינו הגדול ז"ל מ"ש בפי׳ לספד"צ פ״א במ"ש שם נהיר ירד בתרין ונהיר ומעבר לנוקבא אתייחד יו"ד בלחודוי ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא אתחשכת נוקבא ואתנהרת אימא ומתפתחא בתרעוי כו׳ וכו׳
ע"ז רבינו שם שסוד הנסירה הוא כי באו״א בשניהם כלולין דו״נ בו"ד בחכמה במילוי יו"ד ובבינה בה׳ שהוא ד"ו ואימא יסד ברא כונן שמים בתבונה ולכן שם נכללים בשניהם באות אחד בה׳ אבל כשאבא נהיר דאבא יסר ברתא אז נהיר בו"ד שביו"ד לכן הגבורות הולכים ומתפרדים והנסירה היא בסוד הדורמיטא שמוחין דאבא מסתלקין להאיר לדעת ולנוק׳ ואז אח״כ מסתלקים לשרשם למעלה ומתוך כך נחשכת נוק׳ ששרשה בחכמה ואז כל הדינים שבדכורא ניתנים לנוק׳ ובו נשארים כל חחסדים ובשביל כך אין להם דיבוק יחד ואז ננסרו לבוא פנים בפנים וסוד הסליקו הוא יש'ס שמתלבש בז"א שבעת הזיווג דאו'א נכלל יש"ס באבא והיינו שעולה לקבל מוחין יותר עליונים ועי"ז אתנהרית אימא בסוד קבלת המוחין מאבא והוא בז״א ועי"ז ויבדל אלהים בין האור בין ז״א שבו אימא דאתנהרית ובין החשך נוקבא דאתחשכת.
והכוונה בזה שזו"נ שניהם נשרשים בין באימא בין בין באבא והיינו שבשני הזמנים צריך שיהיה להם שורש וקיים ע״י או׳׳א עילאין ובזמן שאין התיקון כראוי ואין זו״נ ראוים לזיוונ פב"פ בסוד בנין נשמות בתוספת השפעה לנבראים ואז אין להם רק בסוד הצמצום מצד חסדו ית׳ כמו שהיה בתחלת הבריאה ואדם אין וגו׳ שאין עבודה בתחתונים גורמים השפעת הטוב הראוי ואז התחתונים צריכים להיות נכללים בהשפעה עליונה מסט׳ דלעילא ולא מסט׳ דילן והוא דביק ו״נ ביחד כמש"ל ואז הם בסוד הארת אימא לבד שהיא המחזקת כח ז״א והיינו השפעה מסט׳ דלעילא אף שלא ע"י מעשינו רק בסוד השמירה לנבראים והוא בסוד האותיות בלא נקודות בסוד כתיבה ודבור שהכתיבה באותיות לבד ואין בהם רוח חיים רק רשימו של המאירות שהם מצויירים בציור האותיות כמ"ש כמ"פ והוא סוד ה׳ עילאה דאימא בסוד ה׳ מוצאות הפה והם ה״ג מנצפ"ך דידה בסוד חות״ם לבד שאין שם רק חות"ם של המאורות ולכן שם נדבקו ד״ו ביחד שהם זו״נ אבל באבא שם נשרש מדרגות זו״נ בהיותם במדרגה הראויה ע"פ העבודה הנכונה ע"י איזה מצוה, שגורם לזה שהתחתונים מצד עצמם יהיו ראוים לקבל שפע הטוב ע"פ הדין מסט׳ דילן ולא מסט׳ דלעילא ואז מתגלה עומק חכמה עליונה שכוונה לזה שעתה מתמלא רצונו ית׳ בסוד החכמה של הבריאה ואז המאורות בתוספת השפעה יתירה בסוד רוח חיים ממש והם בסוד י׳ שהם הנקודות המאירים באותיות והוא הדבור שיוצא מפי הקב"ה וז"ס.
הזיווג של זו"נ שמכונה בשם דבור וידבר על לב הנער"ה ואז מצד זה ניתן שורש לזו"ן שיתפרדו והיינו שהתחתונים יהיו מעצמם מוכנים לכל השלמות ואין צריכים עוד לסט' דלעילא והשפע מצד הדין נשלם בתחתונים והם מקבלים הטוב שנשפע במאורות העליונים שהם החסדים שבאים לז"א והוא סוד ו"ד שבמילוי יו"ד שהוא באבא שמשם מתפרדים כמ"ש. וסוד הסתלקות מוחין דאבא לשרשם הוא בסוד מולד הלבנה שקודם המולד היא מתחשכת כשדבוקה עם השמש ממש ואז בעת המולד ממש כחות הדין מתגברים שכן הוא תמיד בעת שיש עת רצון וגילוי יחודו ית' בעולם אז הסט"א תובע דין ואינו רוצה בהתגברות וגילוי הקדושה והוא סוד הדינים שכולם מסתלקים לנוק' בעת הנסירה ואז אתחשכת שאז מסתלקין מוחין דאבא שמשם החסדים למעלה עד שאח"כ מביא מוחין חדשים והוא סוד ביסום הדינים ע"י חסדים שמקבלת מדכורא בעת הזיווג והוא סוד המולד של הלבנה בעת שמתפרדת מן השמש והוא הנסירה שלה כמ"ש וסוד בנין הנוקבא שתהיה נקראת בשם בפ"ע אדנ"י נעשה בהסתלקות ג' מוחין שהם ג' הויות מחג"ת שהם הג' אבות ג' שמות א"ל אלה"ים הוי"ה וכשתסלק ג' פעמים הוי"ה מג' שמות הנ"ל נשאר שם אדנ"י כמ"ש רבינו הגדול ז"ל בכתביו. והיינו שחג"ת נק' ז"א עד החזה והפרסה ששם עיקר פרצופו.
וסוד הגדול הזה נרמז בתורה במ"ש וירא והנה באר בשדה וגו' שזה היה קודם שנזדווגה רחל ליעקב ואז היתה עדיין אב"א עד החזה נגד נה"י והוא בשדה מקום חורבה שנגד שם אחיזת הסט"א ברגלין. והנה ג' עדרי צאן רובצים עליה הם נה"י הנ"ל ששם היא דבוקה עדר"י צא"ן הוא סוד תכ"ה שהם אחרי השם שד"י. והוא בס"ת א"ת הוי"ה אלהי"ך שאז מתחיל הנסירה לצורך הזיוויג בעמידה דשחרית כמ"ש הרב הקדוש ז"ל והוא ע"י שמקבל אהבת ה' אל לבו שהאהבה הוא בסוד החסדים שכל מצוה ועבודה הוא בזו"נ וצריך להיות בדחילו ורחימו סוד או"א וע"י היחוד שמקבל בפ' פראשון ומוסר נפשו על יחוד שמו אז הוא ממתק הגבורות והם סוד הגבורות שנותנים לנוק' ע"י הסתלקות מוחין דאבא למעלה והוא מסירת נפשו שמעלה המוחין והמחשבה בשביל יחודו ית'. וי"ז נבנה הנפש בסוד הדורמיטא ואז אתחשכת נוקבא כידוע שבעת שננסרת אז חוזרת פב"פ בסוד נקודה אחת לבד כמשי"ת ענינו במקומו. ואח"כ בפ' ואהבת שעורר רוח שבו בסוד אהבה בלב והם החסדים שנכנסים בז"א. והיינו שתחלה הוא בסוד שם שד"י א' בציר ודלת הנ"ל ואח"כ מתחיל הנסירה וכתיב והאב"ן גדולה ע"פ הבאר שהוא בעת שיסודה סתומה בתולה ואיש לא ידעה ג"ן נעול וגו', וכתיב ונאספו כל העדרים וגו' והם חג"ת אבה"ן שבונים אותה בסוד פרצוף ומביאים אותה לזיווג עם ז"א ואז וגללו את האבן וגו'. וכן בעת שבאתה רחל אל יעקב ואז ויגל את האבן וגו' והבן מאד.

Sunday, June 21, 2009

Some Interesting Quotes

See here.

The Keitz Meguleh in the Mishnah

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ב
כרם רבעי עולה לירושלים, מהלך יום לכל צד. ואיזה הוא תחומה--אילת מן הדרום, עקרבת מן הצפון, לוד מן המערב, והירדן מן המזרח. ומשרבו הפירות, התקינו שיהא נפדה סמוך לחומה. ותנאי היה הדבר--אימתיי שירצו, יחזור הדבר לכמות שהיה. רבי יוסי אומר, משחרב בית המקדש, היה תנאי זה; ותנאי--אימתיי שייבנה בית המקדש, יחזור הדבר לכמות שהיה.
Mishnah Masechet Maaser Sheni, 5:2
Kerem Revai goes up to Yerushalayim up to a days walk on all sides (that is to say that there is a rabbinical decree that Kerem Revai is not to be redeemed, but only eaten in Yerushalayim if it is within these boundaries). And what is the boundary? Eilat from the south, Akravat from the north, Lod from the west, and the Jordan from the east. And when the fruits increased in quantity, they made a ruling that it could even be redeemed right next to the walls (of Yerushalayim). And a condition was made on the matter, that whenever they will want, it will return to as it was (and all fruits from within a day's walk will be eaten in Yerushalayim). Rebbi Yose says: When the Beit haMikdash was destroyed, there was this condition. And they put a condition on it, that when the Beit haMikdash will be built, it will return to as it was.
תלמוד ירושלמי מעשר שני, דף כט עמוד ב
אמר רבי אחא זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד דכתיב (דברים לב) ודם ענב תשתה חמר ואת אמרת הכין
Talmud Yerushalmi, Maaser Sheni, 29b
Rebbi Acha said: This proves that the Beit haMikdash will be built before the arrival of the kingdom of the house of David (i.e. Moshiach ben David), as it is said: (Devarim 32) "And the blood of grapes you drank as a foaming wine", and you say thus?
That is to say: Ha'azinu speaks of the last generations. In this, we see that the fruits of the land will be of great abundance. The reason for the disagreement in the Mishnah is because the two reasons given coincided: The fruits decreased at the time of the destruction of the Beit haMikdash, and so too the rebuilding of Yerushalayim and the Beit haMikdash will coincide with an increase of the fruits of the land.

Wednesday, June 17, 2009

The Ketoret Doesn't Kill

In the fourth aliyah of Korach, it is told that Moshe told Aharon to go out amongst the people with the ketoret in order to atone for them.

Rashi brings a midrash there that basically goes as follows:
The people thought: Nadav and Avihu died because of ketoret, Korach and his congregation died because of ketoret. It would seem logical to state, from their perspective, that Ketoret kills. Moshe therefore used the ketoret to stop the plague in order to show that their troubles are due to sins, not the ketoret.
I believe the metaphor for today is as follows:
The Left has offerred up Eretz Yisrael to our enemies. As it continually blows up in their faces, they blame it on those that aren't under their spell: We didn't go far enough. We didn't behave properly. We treated them in a condescending manner. So we must therefore show them the fallacy of their ways: We demand that the Arabs recognize the state of Israel as the national home for the Jewish nation. If they are not willing to do this, then the entire process has been one big joke: One state of Palestine in which Jews will not be welcome, and another state *currently* with a Jewish majority, to which Israel must allow unlimited Arab immigration, leaving the Jews with no state west of the Jordan.
The peace process failed because it is against the will of the Creator, not because we weren't nice enough.

Monday, June 15, 2009

Circumcision of the Heart

In Parshat Nitzavim, Moshe Rabbeinu foretells the return of Am Yisrael to Eretz Yisrael after the fulfillment of the blessings and curses of Parshat Ki Tavo. I'd like to focus on two verses:

דברים ל:ו - ומל ה' אלהיך את לבבך, ואת לבב זרעך, לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך
דברים ל:ז - ונתן ה' אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך
Devarim 30:6 - And Hashem, your G-d, will circumcise your heart, and the heart of your offspring, to love Hashem, your G-d, with all your heart and all your soul, for your life's sake.
Devarim 30:7 - And Hashem, your G-d, will give all these curses upon your enemies and those that hate you, that pursued you.
It seems to me from here that the term "circumcision of the heart" is related to Ateret haYesod. Therefore, this is a teaching that after the Zechirah begins, the נקמה taken by Moshiach begins. This is brought in Ma'amar haGeulah, for anyone interested.

Sunday, June 14, 2009

On the Speech

The main question I had was whether or not he would give in to Obama. He didn't. It was obvious that he wouldn't necessarily make the Right happy, but he did his job and did not give in to the Left.

Wednesday, June 10, 2009

New Book

I just picked up an interesting new sefer yesterday called Nefesh Eliyahu, on the study of Kabbalah in general. Many different things brought from the GR"A and Ramchal. Short book, 152 pages (and that is the end of the 4th appendix).