Monday, November 23, 2009

Afikei Yam - The Shmitah Cycle that Moshiach Comes

Afikei Yam - Sanhedrin 97a

ת"ר שבוע שב"ד בא בו וכו' כידוע שמלוכת משיח ב"ד הוא מלך הדר השמיני בעטרת היסוד, שע"י היה תחיית כל המלכים ע"י חסד דאתגלי בפומא דאמה כמ"ש בס"ד חד לאלף יומין זעירין אתגליא וכמ"ש רבינו הגדול בפי' שם, ולכן במוצאי שביעית הוא בא.
The Rabbis have taught, the Shmitah cycle in which ben David comes etc - As it is known, the kingdom of Moshiach ben David is (parallel to) King Hadar, the 8th, in Ateret haYesod, by whom was the resurrection of all the kings, by chesed which was revealed in puma d'amah, as it says in Sifra diTzniuta, once in a thousand small days it is revealed, and as our great rabbi said in his commentary there, and therefore he comes in the year after Shmitah.

Afikei Yam - All the Kitzim Have Passed

Afikei Yam to Sanhedrin 97b

אמר רב כלו כל הקיצים וכו' - לפי פשט המובן בתחילת הענין הוא תמוה מאוד וחס ושלום לומר שיהיה רב סובר כן שקץ של משיח תלוי בבחירת ישראל בתשובה שלא יהיה קץ מבורר למשיח, שהרי כל הנביאים מליאים מהבטחות היעודים אלו שא"א לפרשם שתלוי בבחירה, שאם תלוי בבחירה לא שייך ביה לשון הבטחה מקויימת רק בתנאי כענין שכתוב אם בחוקותי תלכו וכו', ועוד שהרי מפורש בדניאל שניתן קץ וזמן לביאתו, ואלו היה תלוי רק בתשובה לא היה שייך בזה קצב זמן כלל, ועוד שהרי הקץ כבר נשבע עליו הקב"ה כמ"ש כי מינח דאתי לי' אשר נשבעתי וכו' כן נשבעתי, ודבר התלוי בבחירת ישראל אינו תלוי בשבועה שהרי הבחירה חפשית וכמ"ש (ברכות לג ע"ב) הכל בידי שמים חוץ וכו', ואם לא ישובו לעולם הרי היה שבועת שקר ח"ו.  ואף שבאמת נדחו דבריו מטעם זה מ"מ קשה רב מאי קסבר וזיל קרי ביה רב הוא ומקרא מלא הוא ביחזקאל (כ לב,לג) והעולה על רוחכם וכו' חי אני אם לא ביד חזקה וכו' אמלוך עליכם וכו', הרי מפורש שגם אחר היאוש החזקה שח"ו ירצו ישראל להתערב בגויים ימלוך עליהם ביד חזקה, ובזה נדחו דברי הרב מהרש"א בח"א יעו"ש.
ועוד יקשה דרב אדרב דהוא גופי' קאמר לקמן (ד' צח ע"ב) אין ב"ד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל ט' חדשים, וא"כ יוכרח שס"ל שיש קץ מעותד לזמן המוגבל שיהי' ע"י תוקף יסורי הגלות, שאם הוא ע"י תשובה רצוניית ובחיריית א"כ יכול לבוא במהרה בכל יום, שהרי הבחירה חפשיית והיאך שייך לומר עד שתתפשט מלכות ט' חדשים.  וגם קאמר שם רב גידל אמר רב עתידים ישראל דאכלי שני משיח, ומאי קאמר פשיטא שאם ישובו בתשובה שיבוא משיח ותרתי למה לי. ויותר תמוה הוא דלקמן (ד' קיא ע"א) קאמר יתיב רב גידל כהנא וכו' אמר ליה רב לא ניחא למרייהו וכו' אלא א' מעיר מזכה וכו', והרי הוא סובר שלא די שיגאלו הצדיקים אלא כל הדור יזכו לגאולה בשביל א' מעיר וכו', והוא הפ' עצמו שמביא ר"י ראי' שבודאי יגאלו ופליג על ר"א.
ולכך נ"ל דודאי אין מי שיסתפק ח"ו בדבר בענין ביאת משיח בזמן המוגבל, וכבר חשבו הרמב"ם ז"ל מי"ג עיקרי הד"ת.  ולכך נ"ל דודאי שאין מי שיסתפק, דמחלוקתם הוא אם יהיה הגאולה העתידה רק לשרידים אשר ה' קורא שבכל דור, שע"ז נכרת ברית שעליהם עומד העולם וכמ"ש (דברים לא כא) כי לא תשכח מפי זרעו וכו', וס"ל לרב וכן ר"א שלא יזכו להגאל ע"י משיח רק הצדיקים הראוים לכך, אבל כל הדור לא יזכו רק בתשובה ומ"ט, ולכך ממתין הוא ית' על קץ של בעתה ועברו כמה זמנים של אחישנה שהיה הזמן מסוגל לכך, בכדי לזכות כל ישראל כי חפץ חסד הוא לבלתי ידח ממנו נדח.  וע"ז אמר כלו כל הקיצים וכו' ר"ל של אחישנה וכו' וכמ"ש.
Hopefully I'll get a chance to translate in the near future.

Thursday, November 19, 2009

Afikei Yam - Sanhedrin 38b

I found a copy of Afikei Yam of Rabbi Yitzchak Isaac Chaver, which is a commentary on Shas, according to Pshat and Sod.


There is much written on Perek Chelek, and perhaps I'll get to it later.  Here's a short bit regarding the hours of the sixth day from Sanhedrin 38b:
אמר ר' יוחנן שתים עשרה שעות היו היום וכו' - מאמר זה ביארו רבינו בפי' לס"ד פ"ה ובו מבואר קץ של משיח שהוא יום ששי נגד אלף הששי שבו ממשלת אדם כמ"ש וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתי וכו' יעו"ש, וסדר השעות, ומשכם ובין כל דבר בעתו ובזמנו, ואין לגלות אלא מפה לאוזן שומעת

Rabbi Yochanan said: There are twelve hours in the day etc - This section was explained by our Rabbi (the GR"A) in his commentary to Sifra diTzniuta chapter 5, in it it is explained the Keitz of Moshiach, which is on the sixth day, paralleling the sixth millennium, in it the government of Man, as it says (in Daniel chapter 7): "And behold he came with the clouds of heaven... ", see there in depth, and the order of the hours, their duration, and among every matter in its hour and time, and it is not to be revealed except from mouth to a listening ear.

Wednesday, November 11, 2009

Yishmael's Merit

If Yishmael received 1300 years to control Jerusalem in return for being 13 years old when he was circumcised, then let us examine this closely:

Muslims captured Jerusalem in 4398 (638CE), and were kicked out by the Crusaders 461 years later in 4859 (1099CE).

Muslim control of Jerusalem was again restored in the year 4947 (1187CE).

That means that when they captured Jerusalem in 4947, there were 1300-461 = 839 years of control of Jerusalem left.

4947 + 839 = 5786 (2026CE), which is 1335 years after the end of the Dome of the Rock's construction.