Monday, November 23, 2009

Afikei Yam - All the Kitzim Have Passed

Afikei Yam to Sanhedrin 97b

אמר רב כלו כל הקיצים וכו' - לפי פשט המובן בתחילת הענין הוא תמוה מאוד וחס ושלום לומר שיהיה רב סובר כן שקץ של משיח תלוי בבחירת ישראל בתשובה שלא יהיה קץ מבורר למשיח, שהרי כל הנביאים מליאים מהבטחות היעודים אלו שא"א לפרשם שתלוי בבחירה, שאם תלוי בבחירה לא שייך ביה לשון הבטחה מקויימת רק בתנאי כענין שכתוב אם בחוקותי תלכו וכו', ועוד שהרי מפורש בדניאל שניתן קץ וזמן לביאתו, ואלו היה תלוי רק בתשובה לא היה שייך בזה קצב זמן כלל, ועוד שהרי הקץ כבר נשבע עליו הקב"ה כמ"ש כי מינח דאתי לי' אשר נשבעתי וכו' כן נשבעתי, ודבר התלוי בבחירת ישראל אינו תלוי בשבועה שהרי הבחירה חפשית וכמ"ש (ברכות לג ע"ב) הכל בידי שמים חוץ וכו', ואם לא ישובו לעולם הרי היה שבועת שקר ח"ו.  ואף שבאמת נדחו דבריו מטעם זה מ"מ קשה רב מאי קסבר וזיל קרי ביה רב הוא ומקרא מלא הוא ביחזקאל (כ לב,לג) והעולה על רוחכם וכו' חי אני אם לא ביד חזקה וכו' אמלוך עליכם וכו', הרי מפורש שגם אחר היאוש החזקה שח"ו ירצו ישראל להתערב בגויים ימלוך עליהם ביד חזקה, ובזה נדחו דברי הרב מהרש"א בח"א יעו"ש.
ועוד יקשה דרב אדרב דהוא גופי' קאמר לקמן (ד' צח ע"ב) אין ב"ד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל ט' חדשים, וא"כ יוכרח שס"ל שיש קץ מעותד לזמן המוגבל שיהי' ע"י תוקף יסורי הגלות, שאם הוא ע"י תשובה רצוניית ובחיריית א"כ יכול לבוא במהרה בכל יום, שהרי הבחירה חפשיית והיאך שייך לומר עד שתתפשט מלכות ט' חדשים.  וגם קאמר שם רב גידל אמר רב עתידים ישראל דאכלי שני משיח, ומאי קאמר פשיטא שאם ישובו בתשובה שיבוא משיח ותרתי למה לי. ויותר תמוה הוא דלקמן (ד' קיא ע"א) קאמר יתיב רב גידל כהנא וכו' אמר ליה רב לא ניחא למרייהו וכו' אלא א' מעיר מזכה וכו', והרי הוא סובר שלא די שיגאלו הצדיקים אלא כל הדור יזכו לגאולה בשביל א' מעיר וכו', והוא הפ' עצמו שמביא ר"י ראי' שבודאי יגאלו ופליג על ר"א.
ולכך נ"ל דודאי אין מי שיסתפק ח"ו בדבר בענין ביאת משיח בזמן המוגבל, וכבר חשבו הרמב"ם ז"ל מי"ג עיקרי הד"ת.  ולכך נ"ל דודאי שאין מי שיסתפק, דמחלוקתם הוא אם יהיה הגאולה העתידה רק לשרידים אשר ה' קורא שבכל דור, שע"ז נכרת ברית שעליהם עומד העולם וכמ"ש (דברים לא כא) כי לא תשכח מפי זרעו וכו', וס"ל לרב וכן ר"א שלא יזכו להגאל ע"י משיח רק הצדיקים הראוים לכך, אבל כל הדור לא יזכו רק בתשובה ומ"ט, ולכך ממתין הוא ית' על קץ של בעתה ועברו כמה זמנים של אחישנה שהיה הזמן מסוגל לכך, בכדי לזכות כל ישראל כי חפץ חסד הוא לבלתי ידח ממנו נדח.  וע"ז אמר כלו כל הקיצים וכו' ר"ל של אחישנה וכו' וכמ"ש.
Hopefully I'll get a chance to translate in the near future.

No comments:

Post a Comment